Hvad gør jeg hvis projektet er forsinket?

Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan således kun dække projektomkostninger, der ligger i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

Der skal derfor opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, eksempelvis som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere.

En projektforlængelse betyder, at tilskudsmodtager formelt modtager to tilskud - ét tilskud i det oprindelige bevillingsår og ét tilskud i det efterfølgende år. Der skal således aflægges en afrapportering for hvert tilskud / hvert år.

Der kan ansøges om fristforlængelse frem til den 31. januar efter bevillingsårets udløb. Hvis ansøgningen sendes efter den 31. december, skal der senest den 31. december indsendes en kortfattet foreløbig orientering samt et skøn over den andel af bevillingen, som ønskes anvendt i det efterfølgende år.

 

Skemaet til brug for ansøgning om forlængelser af 2018-projekter kan downloades her:

Eventuelt udbetalt tilskud, som søges genbevilget til anvendelse i det efterfølgende bevillingsår, skal tilbagebetales til fonden i forbindelse med ansøgning om projektforlængelse.

 

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens E-mail:
okologifonden@lf.dk