Sådan søger du

Der er under Fonden for økologisk landbrug mulighed for at søge om tilskud i fondens ordinære pulje omtalt som "Landbrugsproduktion" samt i en række puljer med særligt fokus. 

Fondens bevillinger er et-årige og bevilges for et kalenderår. Et tilskud kan således kun dække projektudgifter, som vedrører aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

Hvis der er tale om en indsats, som skal kører over flere år, tager fonden stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra fonden forud for det pågældende kalenderår. 

 

Der skal aflægges et tilskudsregnskab og faglig afrapportering for hvert bevillingsår.

 

Kort om fondens ordinære pulje - Landbrugsproduktion

Fonden for økologisk landbrugs har en ordinær årlig pulje på 10 mio. kr.

Fondens strategi, ansøgningsskemaer, vejledninger samt oplysning om ansøgningsfristen kan findes i kolonnen til venstre.

 

 

Kort om fondens særpuljer

 

Udover fondens ordinære pulje er der under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri afsat yderligere midler til at understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. Midlerne er udmøntet i en række puljer med særligt fokus.

 

I tabellen nedenfor ses udmøntningen af økologiaftalerne for finansårene 2021-2024

 

Pulje, mio. kr. Finansår
2021
Finansår
2022
Finansår
2023
Finansår
2024
Bevillingsår
2022
Bevillingsår
2023
Bevillingsår
2024
Bevillingsår
2025
Eksportfremme 9 6 6 6
National afsætning 15 10 10 10
Viden & Kompetencer 6 4 4 4
Plantebaserede fødevarer 14 14 5 5
Køkkenomstilling 17 17 10 10
I alt 61 51 35 35

Finansår: Midlerne er afsat på finansloven og overføres til fonden, som afvikler ansøgningsrunden for det efterfølgende bevillingsår.
Bevillingsår: Perioden 1. januar - 31. december, hvor tilskudsmodtager gennemfører projektet. 

Nærmere oplysninger om puljerne samt ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.