Sådan søger du

 

En ordinær pulje og en række særpuljer

Der er under Fonden for økologisk landbrug mulighed for at søge om tilskud i fondens ordinære puljer samt i en række særpuljer.  

Fondens bevillinger er et-årige og bevilges for et kalenderår. Et tilskud kan således kun dække projektudgifter, som vedrører aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

Hvis der er tale om en indsats, som skal kører over flere år, tager fonden stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra fonden forud for det pågældende kalenderår. 

 

Der skal aflægges et tilskudsregnskab og faglig afrapportering for hvert tilskudsår.

 

Kort om fondens ordinære pulje 
Fonden for økologisk landbrugs har en ordinær årlig pulje på 10 mio. kr. Den afvikles traditionelt med ansøgningsfrist i august, hvor der søges om tilskud til gennemførelse af projekter i det efterfølgende kalenderår.

 

Fondens strategi, ansøgningsskemaer, vejledninger samt oplysning om ansøgningsfristen kan findes i kolonnen til venstre.

 

Kort om fondens særpuljer

Udover den ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler til udvikling af økologien. Miljø- og fødevareministeren har afsat 3 * 30 mio. kr. til en styrket økologiindsats via Fonden for økologisk landbrug i 2016 - 2018. De 90 mio. kr. er fordelt på en række særpuljer.

 

Nærmere oplysninger om ministerens indsats for styrket økologiindsats samt ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens E-mail:
okologifonden@lf.dk