Sådan søger du

Der er under Fonden for økologisk landbrug mulighed for at søge om tilskud i fondens ordinære puljer samt i en række særpuljer.  

Fondens bevillinger er et-årige og bevilges for et kalenderår. Et tilskud kan således kun dække projektudgifter, som vedrører aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

Hvis der er tale om en indsats, som skal kører over flere år, tager fonden stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra fonden forud for det pågældende kalenderår. 

 

Der skal aflægges et tilskudsregnskab og faglig afrapportering for hvert bevillingsår.

 

Kort om fondens ordinære pulje 

Fonden for økologisk landbrugs har en ordinær årlig pulje på 10 mio. kr. Den afvikles traditionelt med ansøgningsfrist i august, hvor der søges om tilskud til gennemførelse af projekter i det efterfølgende kalenderår.

Fondens strategi, ansøgningsskemaer, vejledninger samt oplysning om ansøgningsfristen kan findes i kolonnen til venstre.

 

 

Kort om fondens særpuljer

 

Udover fondens ordinære pulje er der under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri afsat yderligere midler til at understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. Midlerne er udmøntet i en række puljer med særligt fokus.

 

Nærmere oplysninger om puljerne samt ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.