Om fonden

Generelt

Fondens formål er at styrke udviklingsmuligheder og konkurrenceevne for økologisk landbrug. Fonden blev dannet i 2001. Fonden er en særlig forvaltningsmyndighed og har hjemmel i landbrugsstøtteloven.

Fonden ledes af en bestyrelse, som har ansvaret for, at forvaltningen af midler sker i overensstemmelse med loven. Bestyrelsen består af 12 personer, som er udpeget af miljø- og fødevareministeren for fire år ad gangen.

 

Otte medlemmer er udpeget efter indstilling fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, og fire medlemmer er udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Det Frie Forskningsråd. Se hvem der sidder i bestyrelsen her.

 

Det er bestyrelsen, der fastlægger fondens strategi og tildelingskriterier, og med udgangspunkt heri vurderer, hvilke projekter der skal modtage støtte. Strategien inkl. tildelingskriterier er tilgængelig på hjemmesiden, så ansøgere på forhånd kan vurdere, om et projekt kan modtage støtte.

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med fonden, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det overordnede ansvar for tilskudsordningen. Det betyder, at fondens årlige budget og regnskab skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, som også fører kontrol med, at fonden lever op til lovgivningen, herunder landbrugsstøtteloven med tilhørende bekendtgørelser.

 

Landbrugsstyrelsen udarbejder desuden en årlig rapport om det samlede fondssystem til Folketinget. Rapporterne kan findes her

 

Hvad kan fonden støtte?

Fonden kan indenfor sit formål yde støtte til afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd og kontrol samt særlige aktiviteter, som er godkendt af miljø- og fødevareministeren, jf. landbrugsstøttelovens § 7, stk. 1.

Nyttevirkningen af fondens bevillingsvirksomhed skal bredt tilfalde det økologiske jordbrug. Det betyder blandt andet, at alle forskningsresultater skal lægges åbent frem til fri afbenyttelse, at markedsføringsaktiviteter skal komme alle eller en betydelig del af landmændene til gavn samt at formidling og rådgivningstilbud skal være tilgængelige for alle relevante producenter.

Der kan kun ydes tilskud svarende til nødvendige, konkrete og dokumenterede udgifter, som er forbundet med projektet. Derfor er ansøgerne blandt andet forpligtet til at levere et detaljeret budget sammen med ansøgningen, og til at levere et tilskudsregnskab. 

 

Hvem kan modtage tilskud?

Fonden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder.

Fonden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inkl. den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bredt til gavn.  

 

Hvor kommer midlerne fra?

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri modtager en fast årlig bevilling på finansloven, som overføres til fonden. Ministeren kan desuden give tilladelse til, at fonden modtager andre midler.

 

Fondens administration

I henhold til vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning om varetagelsen af fondens administration. På den baggrund har fonden indgået aftale med Landbrug & Fødevarer om, at Landbrug & Fødevarer forestår fondens daglige, administrative ledelse og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver. Dette omfatter de praktiske aspekter af fondens drift samt sikringen af en korrekt forvaltning af fonden i henhold til gældende lovgivning. Administrationen tager således ikke del i den faglige vurdering af projekterne.