Afrapportering for tilskud under puljen Viden & Kompetence 2022

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning ske en afrapportering i form af et tilskudsregnskab samt en faglig beretning omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter for de støttede projekter. 

Afrapporteringen anvendes til kontrol af midlerne korrekte anvendelse. Kontrollen gennemføres af fonden og fondens revisor. På baggrund af afrapporteringen udarbejdes fondens regnskab for 2022. Heraf fremgå fondens indtægter og udgifter i 2022, herunder bevilget og anvendt tilskud. Derudover indgår en beskrivelse af projektet på baggrund af de faglige beretninger. Fondens regnskab vil i lighed med budgettet blive offentliggjort på fondens hjemmeside Fondens budgetter og regnskaber (oekologifonden.dk)

  • Fristen for indsendelse af faglige beretninger er den 31. januar 2023
  • Fristen for indsendelse af tilskudsregnskaber er den 13. marts 2023

Tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud til gennemførelse af flere projekter, kan udarbejde ét samlet tilskudsregnskab indeholdende regnskaber for de enkelte projekter samt én samlet faglig afrapportering indeholdende faglige beretninger for de enkelte projekter.

 

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab og den faglige beretning.

 

Faglig beretning for 2022

Den faglige beretning består af en del:

 

Tilskudsregnskab for 2022

Tilskudsregnskabet består af to dele, som inden fremsendelse til fonden skal samles til ét dokument:

  • Del 1A: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (Word) 
  • Del 2:    Oversigt over tilskud samt projektøkonomiskemaet (Excel) 

I skabelonen er der indsat de relevante henvisninger til de bestemmelser, som der skal aflægges tilskudsregnskab efter. 

 

Tilskudsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Fonden har udarbejdet en vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og dennes revisor. Vejledningen ligger samme sted som ansøgningsmaterialet for bevillingsåret – klik her.

 

Fondens skabelon for den uafhængige revisors erklæring er udarbejdet på baggrund af standarderne for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft 1. januar 2017. http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/standarderne-for-offentlig-revision/. Hvis der inden aflæggelse af tilskudsregnskabet fastlægges nye standarder for offentlig revision inden revisionen af tilskudsregnskabet er afsluttet, skal de nye standarder anvendes for det aktuelle år, såfremt der er et krav herom i standarderne. I skabelonen er der indsat de relevante henvisninger til de bestemmelser, som der skal aflægges tilskudsregnskab efter.

 

Når tilskudsmodtagers revisor har bemærkninger og forbehold 
Såfremt tilskudsmodtagers revisor ikke kan tiltræde fondens standardskabelon, jf. Del 1A, benyttes Del 1B, som ikke er skrivebeskyttet. Denne udgave giver revisor mulighed for at tilføje en eller flere bemærkninger herunder ændre i påtegning og eventuelt tage forbehold. Det er fx også mulig at oplyse, at der er foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn: 

  • Del 1B: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (ikke-skrivebeskyttet), (Word)

 

Indsendelse af dokumenterne

Dokumenterne skal indsendes pr. mail til Oekologifonden@oekologifonden.dk

Ved indscannede udgaver skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Såfremt den underskrevne faglige beretning fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word. 

 

Del 1 og 2 for tilskudsregnskaber skal forud for indsendelse samles i ét dokument i pdf-format. Evt. program til at samle delene i pdf-format: pdfmerge.com