Afrapportering for tilskud under puljen for National Afsætning 2020

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afleveres tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter.

 

Tilskudsregnskab 2020 bestående af ledelsespåtegning, revisionserklæring og -beretning samt selve tilskudsregnskabet med specifikationer for de enkelte projekter. 

 • Skabelonen for tilskudsregnskab hentes her. 
 • Projektøkonomiskemaet hentes her.

 

Faglig beretning 2020 for hvert enkelt projekt.

 • Skabelon for faglig beretning hentes her.

 

Den underskrevne faglige beretning skal indsendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk senest den 28. januar 2021. 

Det underskrevne tilskudsregnskab skal indsendes pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk senest den 12. marts 2021. 

   

  Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugsområdet.

  Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab og den faglige beretning.

  Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig. Såfremt den underskrevne faglige beretning fremsendes i en scannet pdf-udgave, skal der desuden indsendes en version i Word.

  Revision
  Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

  Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om påtegning af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

  For så vidt angår revision kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde vejledning om revision her.