Afrapportering for 2019 tilskud givet under fondens ordinære pulje

Alle tilskudsmodtagere skal aflægge et tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering for det gennemførte projekt. Hertil er der udarbejdet skemaer, som skal anvendes.

 

Faglig afrapportering med effektvurdering

Formålet med den faglige afrapportering er at få viden om, hvorvidt de planlagte aktiviteter er gennemført, og om projektet har nået de mål, som blev anført i ansøgningen. Projektets leverancer og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema.

Alle tilskudsmodtagere vil modtage en mail med et link til effektvurderingsskemaet, som skal besvares elektronisk. Linket fremsendes til projektlederne, jf. det oplyste i ansøgningen. Linket forventes udsendt senest primo december 2019.

Der sondres mellem to forskellige effektvurderingsskemaer. De anvendte skemaer for 2019 kan ses nedenfor: 

De downloadede versioner af skemaerne i word kan anvendes som forberedelse i projektgruppen, inden den endelige effektvurdering indtastes elektronisk ved hjælp af det link, som vil blive fremsendt. 

Fristen for besvarelse af den elektroniske effektvurdering er den 31. januar 2020.

 

Tilskudsregnskab

Der skal afleveres et revisorpåtegnet tilskudsregnskab. Tilskudsregnskabet består af en ledelses- og revisionserklæring samt selve regnskabet for projektet.

Tilskudsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.

  • Skabelon for tilskudsregnskab hentes her.
  • Projektøkonomiskema hentes her

 

Tilskudsregnskabet skal sendes senest den 12. marts 2020 pr. mail til oekologifonden@oekologifonden.dk 

Ved indscannede udgaver af det underskrevne tilskudsregnskab skal opløsning være høj, så teksten fremstår tydeligt.

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab.

 

Revision

Tilskudsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om påtegning af en revisor. Det afgørende kriterium for, at der er tale om en offentlig institution er, at institutionen er optaget på finansloven med en driftsbevilling, og at institutionens regnskab derfor også skal revideres af Rigsrevisionen.

For så vidt angår revision kan tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor finde vejledning om revision her.

Kontaktperson

Chefkonsulent Hanne Elkjær
Telefon: 3339 4265

Fondens lovgrundlag

Klik her for at gå til fondens lovgrundlag