Afrapportering for tilskud under puljen for Eksportfremme 2021

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afleveres tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter for de støttede projekter. 

  • Fristen for indsendelse af faglige beretninger er er den 31. januar 2022
  • Fristen for indsendelse af tilskudsregnskaber er den 11. marts 2022

Tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud til gennemførelse af flere projekter, kan udarbejde ét samlet tilskudsregnskab indeholdende delregnskaber for de enkelte projekter samt én samlet faglig afrapportering indeholdende faglige beretninger for de enkelte projekter.

 

Faglig beretning 2021

En faglige beretning består af en del:

Tilskudsregnskab 2021

Tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud til gennemførelse af flere projekter, kan udarbejde ét samlet tilskudsregnskab indeholdende delregnskaber for de enkelte projekter.

 

Tilskudsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om revisorpåtegning.

 

Fonden har udarbejdet en vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og dennes revisor. Vejledningen ligger samme sted som ansøgningsmaterialet for bevillingsåret – klik her.

 

Tilskudsregnskabet består af to dele, som inden fremsendelse til fonden skal samles til ét dokument:

  • Del 1a: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (Word)
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt projektøkonomiskemaet (Excel)

Fondens skabelon for den uafhængige revisors erklæring er udarbejdet på baggrund af standarderne for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft 1. januar 2017. http://www.rigsrevisionen.dk/bagved-revisionen/standarderne-for-offentlig-revision/. Hvis der inden aflæggelse af tilskudsregnskabet fastlægges nye standarder for offentlig revision inden revisionen af tilskudsregnskabet er afsluttet, skal de nye standarder anvendes for det aktuelle år, såfremt der er et krav herom i standarderne. I skabelonen er der indsat de relevante henvisninger til de bestemmelser, som der skal aflægges tilskudsregnskab efter.

 

Når tilskudsmodtagers revisor har bemærkninger og forbehold 
Såfremt tilskudsmodtagers revisor ikke kan tiltræde fondens standardskabelon, jf. Del 1a, benyttes Del 1b, som ikke er skrivebeskyttet. Denne udgave giver tilskudsmodtagers revisor mulighed for at tilføje en eller flere bemærkninger herunder ændre i påtegning og eventuelt tage forbehold. Det er fx også mulig at oplyse, at der er foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn: 

  • Del 1b: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (ikke-skrivebeskyttet), (Word)

 

Indsendelse af dokumenterne

Dokumenterne skal indsendes pr. mail til Oekologifonden@oekologifonden.dk

 

Del 1 og Del 2 skal forud for indsendelse til fonden samles i et dokument i pdf-format. Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

 

Ved indscannede udgaver skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig.

 

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare de originale dokumenter.