Viden & Kompetence - bevillingsoversigt 2023

 Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt  4.514
   Rådgivning  
 1.  Omlægningstjek – omlægning og udvikling af det økologiske landbrug 3.359 
 2.  Omlægning til økologi – faglige møder og netværk  1.155
     
 Biodynamisk Jordbrug i alt 353
   Rådgivning  
 3.  Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder   353
     
     
   Puljen i alt 4.867

 

1. Omlægningstjek – omlægning og udvikling af det økologiske landbrug
Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Projektets formål er at sikre beslutningsgrundlaget og kompetenceniveauet på alle typer landbrug, der overvejer at lægge om til økologisk drift, eller som allerede er omlagt og ønsker videreudvikling af deres økologiske bedrift. Målet er, at producenter kan opnå et tilstrækkeligt højt og fagligt vidensniveau via tilbud om omlægningstjek, fastholdelses- og udviklingstjek samt bæredygtighedstjek.

Projektets aktiviteter er inddelt i fire arbejdspakker. AP1 er omlægningstjek udført i samarbejde med de lokale økologikonsulenter. AP2 er omlægningstjek fortrinsvist udført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og initieret i et samarbejde med eksterne interessenter, herunder kommuner, brancheorganisationer m.fl. AP3 er fastholdelses- og udviklingstjek, der tilbydes og udføres af såvel lokale økologirådgivere som af konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Fastholdelses- og udviklingstjek tilbydes eksisterende økologiske landmænd, som har behov for en dybere analyse af potentialet for udvikling frem for afvikling eller tilbagelægning til konventionel drift. AP4 er et tilbud om biodiversitetstjek som en del af en bæredygtighedsvurdering, udført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Effekten er, at flere motiveres og rustes til at lægge om til økologisk drift eller fortsætte den allerede etablerede økologiske drift. Med dette projekt gives mulighed for en faglig gennemgang af landbrugsbedriften, enten for at omlægge til økologisk drift for at vurdere ens udviklingspotentiale eller for at vurdere bæredygtigheden med fokus på at øge biodiversiteten.

 

2. Omlægning til økologi – faglige møder og netværk
Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Projektets formål er at sikre videns- og kompetenceniveauet hos landmænd, der planlægger at lægge om til økologisk drift, eller som allerede driver en økologisk bedrift og ønsker at videreudvikle den. Målet er at tilbyde lokale faglige møder og netværksaktiviteter og at formidle om aktuelle temaer om omlægning og udvikling af den økologiske drift med henblik på at sikre robuste økologiske bedrifter.

Projektet indeholder to arbejdspakker. AP1: I projektet gennemføres lokale faglige møder og netværksaktiviteter for interesserede nye økologiske landmænd samt etablerede økologiske landmænd, som ønsker at udvikle deres bedrift. Møderne planlægges i lokale områder i tæt samarbejde med lokale rådgivningsvirksomheder, og temaerne vil være aktuelle emner for netop de lokale producenter. Innovationscenter for Økologisk landbrug bidrager med faglig viden og ideer i et inspirationskatalog med aktuelle temaer, der kan komme på programmet på møderne. AP2: Gennem formidling og kommunikation sikres faglig videns- og kompetenceopbygning for nye økologiske landmænd, som i artikler, videoer og opslag på de sociale medier informeres om faglige temaer og omlægningstjek til interesserede landmænd.

Effekten ved gennemførelsen af lokale møder med aktuelle temaer vil være at det generelle kompetenceniveau hos nye såvel som etablerede økologer øges via videndeling om muligheder, løsninger og udfordringer i det økologiske jordbrug, og derigennem sikres en øgning i det økologisk dyrkede areal.

 

3. Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug

Formålet med projektet er at

  • Styrke og udvikle, både kvantitativt og kvalitativt, arealet af og driften på økologiske og biodynamiske landbrug, udbygge samarbejdet og netværket og dermed forebygge tilbagelægning eller nedlæggelse
  • Fastholde og stimulere nuværende biodynamiske landmænds motivation til at udvikle deres dyrkningspraksis mod stadigt mere regenerative metoder og højere helhedsorienterede biodynamiske målsætninger
  • Styrke bedriftens udvikling i forhold til klima, jordfrugtbarhed, selvforsyning, balanceret husdyrhold, biodiversitet, bæredygtighed og sociale relationer

Det biodynamiske jordbrug i DK er kvantitativt beskedent i forhold til det økologiske, men voksende og en kvalitativt vigtig inspirationskilde for mange økologer, der ønsker at udvikle deres bedrift i en helhedsorienteret retning med fokus på jordens frugtbarhed, robuste afgrøder, biodynamisk forædlet såsæd, afbalanceret dyrehold, biodiversitet og socialt engagement. Her er de biodynamiske omlægningstjek vigtige for den faglige og personlige information og beslutning.

Projektet omfatter også fastholdelses- og udviklingstjek for biodynamikere, der vil udvikle deres bedrift endnu mere i retning af de biodynamiske principper for regenerative metoder, i dette projekt med særlig vægt på biodiversitet, jordfrugtbarhed, kulstofopbygning, klimaaspekter og tekniske løsninger til biodynamiske metoder. Disse tjek vil foregå som gruppemøder med grupper á 3-4 landmænd. Projektet omfatter omlægningstjek og udviklingstjek-gruppemøder samt netværksaktiviteter og formidling. Vi forventer, at ca. 35% af de landmænd, der får et omlægningstjek, lægger om inden for 2 år.