Økologisk Landsforening i alt 3.425
1 Grøn forretning: Planterne kommer 1.437
2 Klimaeffekt i professionelle køkkener gennem grøn omlægning og Det Økologiske Spisemærke 1.188
3 Udvikling af plantebaseret økologisk eksport 800
Afsætningsfremme i alt 3.425
Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt 2.880
4 Sunde og velsmagende økologiske bælgfrugter til konsum 1.849
5 Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer 535
6 Danske øko-nødder 496
Forskning og forsøg i alt 2.880
Dansk Vegetarisk Forening i alt 2.500
7 Stærkere markedsdata om økologiske plantebaserede fødevarer 997
8 Danmark som hub for økologiske plantebaserede startups 740
9 Netværk for Fremtidens Planteproteiner 2.0 609
10 Organic Plant Based Expo 2022 154
Afsætningsfremme i alt 2.500
Landbrug & Fødevarer i alt 2.300
11 ”Det er nemmere end du tror” – en forbrugerindsats om økologiske bælgplanter 1.200
12 Fart på økologien i de plantebaserede produkter: Fire vigtige trædesten 1.100
Afsætningsfremme i alt 2.300
Aarhus Universitet i alt 1.193
13 Hestebønners ernæringsværdi og udnyttelse i økologisk produktion 1.193
Forskning og forsøg i alt 1.193
Organic Plant Protein i alt 696
14 Flere økologiske og plantebaserede måltider i Foodservice branchen 696
Afsætningsfremme i alt 696
Pure Dansk i alt 410
15 Pure Danske linser, ærter og bønner 410
Afsætningsfremme i alt 410
Økologisk Vkst i alt 197
16 Styrk værdikæden for danskdyrket, økologiske bælgfrugter til konsum 197
Afsætningsfremme i alt 197
Puljen i alt 13.601

 

1. Grøn forretning: Planterne kommer  / Økologisk Landsforening

"Projektets formål er at bidrage til øget afsætning af økologiske plantebaserede fødevarer og dermed styrke grøn forretning hos producenter og aftagere. Det indebærer tre store fysiske indsatser i Jylland, på Fyn og på Sjælland samt en massiv kommunikation, der favner både planterigets producenter og aftagere. På den måde udvikles markedet for økologiske planter og afsætning stimuleres. ’Grøn forretning: Planterne kommer’ bidrager til at sætte turbo på afsætning af den økologiske planteproduktion. Projektet omfatter 3 arbejdspakker, der vil favne og fremvise bredden af økologiske plante-afgrøder:

ARBEJDSPAKKE: PLANTERNE KOMMER (ØST & VEST)

Den første og største arbejdspakker samler landets økologiske planteproducenter og -aftagere til to store faglige not-to-miss afsætningsarrangementer med i alt 300-350 deltagere. Det første arrangement foregår på Fyn og det næste finder sted i den nordlige del af Jylland.

ARBEJDSPAKKE 2:: KOMMUNIKATION/KAMPAGNE: ØKOLOGIEN & PLANTERNE

Hele landet skal vide hvor rige vi er på lokalt-producerede økologiske afgrøder og plantebaserede fødevarer. I denne arbejdspakke sættes målrettet ind for at synliggøre feltet af økologiske producenter og virksomheder – og ikke mindst det brede udvalg af afgrøder og plantebaserede produkter, der har rødder i dansk muld.

Indsatsen vil bidrage til at styrke de økologiske plante-producenters samarbejde med resten af værdikæden og bidrage til at øge producenternes afsætning med 10%. Projektet vil medføre, at op mod 350 aktører møder hinanden med forretning for øje, og at tusindvis af aftagere og forbrugere eksponeres for budskaber om den økologiske planteproduktion."

 

2. Klimaeffekt i professionelle køkkener gennem grøn omlægning og Det Økologiske Spisemærke / Økologisk Landsforening

"Det er antagelsen at Det Økologiske Spisemærke bl.a. qua øget fokus på grønne fødevarer medvirker til et mere positivt klimaaftryk og større grad af bæredygtighed i professionelle køkkener. Men hvordan påviser og formidler man dette, så sammenhængen mellem økologi, bæredygtighed og klima tydeliggøres og kan bidrage til at flere køkkener implementerer det økologiske spisemærke og samtidig giver plads til mere økologisk frugt og grønt på tallerkenerne?

Projektet vil undersøge og formidle Det Økologiske Spisemærkes klimaeffekter, og derigennem bidrage til øget afsætning af økologisk frugt og grønt ved at flere professionelle køkkener vælger Det Økologiske Spisemærke. Det gøres gennem en analyse, der skal måle og sammenligne klimabelastningen af udvalgte køkkeners råvareindkøb før og efter implementeringen af Det Økologiske Spisemærke.

I samarbejde med bl.a. DTU og grossister som hhv. analytiske fagspecialister og datakilder, vil analysen være case-baseret og tage udgangspunkt i udvalgte, repræsentative offentlige køkkener med Det Økologiske Spisemærke i 2-3 af landets større kommuner og evt. regionshospitaler, som har gennemført økologiomlægninger med det mål at opnå sølv- eller guldspisemærket. I offentlige køkkener finder vi det stærkeste datagrundlag og muligheden for at undersøge indkøbsdata, der ligger før den økologiske omlægning. Det er samtidig i disse køkkener, at det største aktive arbejde med Fødevarestyrelsens officielle klima-kostråd finder sted. 

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan Det Økologiske Spisemærke, gennem introduktionen af mere sæsonbetonet økologisk frugt og grønt i køkkenerne, har et positivt aftryk på klimabelastningen. Med det afsæt, skal projektet bidrage til, at relevansen i Det Økologiske Spisemærke som værktøj og økologi som produktionsform styrkes yderligere i den grønne dagsorden og klimadagsordenen og dermed bidrage til øget afsætning af økologisk frugt og grønt.

Målgrupperne er professionelle køkkener uden spisemærke og beslutningstagere i virksomheder (offentlig og privat), som endnu ikke har det økologiske spisemærke eller som ønsker at øge økologiandelen og dermed opnå spisemærket i sølv eller guld."

 

3. Udvikling af plantebaseret økologisk eksport / Økologisk Landsforening 

"Formålet er at øge og styrke eksporten af økologiske plantebaseret produkter via en overordnet, langsigtet og målrettet strategi for området. Målet er at fremme nye afsætningsmuligheder for de økologiske fødevarevirksomheder ved at give viden om og indsigt i markedspotentialet for økologi og plantebaseret eksport samt ved påvirkning af centrale internationale aktører. Via projektets aktiviteter skal projektet bidrage til, at plantetrenden og økologisk afsætning går hånd i hånd ved at skabe en stærk dialog mellem plantesektoren og økologisektoren og samtidig positionere økologi og de økologiske producenter centralt i plantetrenden.

Projektet indeholder følgende tre overordnede indsatser:

  • Afdækning af markedspotentialet for forskellige typer af plantebaserede kategorier, målgrupper og markeder
  • Kædebearbejdning og afdækning af afsætningsmuligheder på eksportmarkeder

Projektet forventes at bidrage med nye afsætningsmuligheder for økologiske plantebaserede produkter på eksportmarkederne, og derved bidrage til at øge den økologiske eksportomsætning. Derudover vil projektet bidrage til at fremme præferencen for økologiske plantebaserede fødevarer blandt kommercielle nøglepersoner på eksportmarkederne og blandt influencers i det internationale plantebaserede miljø."

 

4. Sunde og velsmagende økologiske bælgfrugter til konsum / Innovationscenter for Økologisk Landbrug

"Formålet er at løfte værdikæden fra dyrkning til råvare videre på et faktabaseret grundlag, så dansk dyrkede økologiske bælgfrugter bliver kendt og anvendt af fødevareproducenterne til sunde velsmagende måltider. Målet er at vejlede om håndtering af kvalitetsbælgfrugter, producerer bælgfrugter til smags- og produktionstest, bryde barriere ved afklaring og erfaringsopsamling samt gøre viden hurtigt og let tilgængelig. 

AP skaber projektets røde tråd med en ”State of the art” innovativ formidlingsplatform, som løbende over projektperioden samler og formidler viden om bælgplanter til konsum - fra projekter, forskning, landmænd og øvrige aktører i kæden.

AP indeholder dyrkning af danske afgrøder, som forarbejdes til råvarer, og som stilles til rådighed for fødevareproducenter til afprøvning, således smagen af ”dansk” bliver kendt.

AP håndterer den lidt mindre sexede, men enormt vigtige del af værdikæden med teknisk håndtering af afgrøderne, så de bliver til gode råvarer; en del af værdikæden, hvis betydning ofte bliver overset. Projektet inddrager eksperter, der arbejder med værdikæden fra råvare til måltid, og koordinerer med projekter på dette område for at sikre sammenhæng fra muld til måltid.

Samlingen af viden samt udbygningen af denne via indsatser på flere områder vil, til gavn for landmænd og virksomheder, være med til at sikre afsætningsmuligheder af sunde og velsmagende bælgplanter af højere kvalitet og med højere afregning. Derudover vil det medvirke til at mindske det danske klimaaftryk. Optimeret viden vil sikre højere udbytte i de nye proteinafgrøder, og praksisnær viden/erfaringsudveksling vil være med til at øge lysten hos landmænd til produktionen af protein til humant konsum. Den dynamiske tilgang til afklaring på fokusområder vil være med til at sikre en hurtig udvikling og vidensdeling inden for produktionen og anvendelsen af sunde og velsmagende bælgfrugter til konsum."

 

5. Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer / Innovationscenter for Økologisk Landbrug

"Formålet er at skabe en rentabel og klimavenlig økologisk produktion af plantebaserede fødevarer, som udmærker sig ved at være uafhængig af husdyrproduktionen. Målet er at afprøve plantebaserede gødninger samt at udforme plantebaseret sædskifte og gødningsplan som grundlag for at beregne klimabelastning og økonomi i et plantebaseret system, uafhængigt af husdyr.

Aktiviteterne i 2022 er fordelt på to arbejdspakker. I første arbejdspakke undersøges forbrugernes holdning til plantebaserede gødninger, og i hvor høj grad det er en type produktion, som de er villige til at betale mere for, når de køber økologiske, plantebaserede fødevarer. Undersøgelsen skal også afklare, om der er forskelle imellem forbrugere med forskellig diæt og i forskellige aldersgrupper. I arbejdspakke 2 påbegyndes gødningsforsøg med plantebaserede gødninger, for eksempel kløverekstrakt, have-/parkaffald og recirkuleret plantebaseret madaffald, for at belyse og dokumentere deres effekt på udbytte, jordfrugtbarhed samt næringsstof- og kulstofbalance. Gødningsforsøget indeholder også et gyllegødet og et ugødet led for at sammenligne effekten med anden praksis.

Projektet vil bidrage til udviklingen af økologiske, plantebaserede fødevarer, som er produceret plantebaseret fra jord til bord. Dette repræsenterer et indtil videre uudforsket marked, og denne type produktion repræsenterer en nicheproduktion til et specifikt forbrugersegment, som forventes at ville betale en merpris for produkter fra plantebaserede systemer. Projektet forventes også at bidrage til en klimaeffekt. Da økologisk produktion af plantebaserede fødevarer med plantebaserede gødninger ikke kræver handels- eller husdyrgødning, bortfalder den indirekte udledning fra import af gødning. Projektet forventes at bidrage til reduktionen af klimagasudledning på op til 0,7 tons CO2-ækvivalenter pr. forbruger pr. år, der skifter til plantebaseret kost."

 

6. Danske øko-nødder / Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Formålet er at skabe grundlag for etablering af mere nøddeproduktion i det økologiske landbrug for at imødekomme en øget efterspørgsel, når flere forbrugere skifter til mere plantebaseret kost. Målet er at indsamle og formidle viden om en økonomisk og bæredygtig økologisk nøddeproduktion, der kan bidrage til biodiversitet, kulstofbinding og dyrevelfærd i en rentabel økologisk nicheproduktion. I projektet indsamles viden gennem litteraturstudie, fra eksperter og erfarne nøddeplantageejere i Danmark og EU. Målet er at udpege nøddearter og -sorter, som er optimale for dyrkning under de nuværende og ændrede klimatiske forhold i Danmark, samt at kortlægge optimale systemdesign for nøddeproduktion i kombination med andre produktionsgrene. Projektet vil desuden undersøge markedet for nødder, herunder hvilke krav til mængde og kvalitet, der måtte være og som skal imødekommes af producenterne for at kunne konkurrere med importerede nødder.

Der udarbejdes cases med eksempler på beslutningsgrundlag for økologiske producenter, der ønsker at undersøge muligheden og økonomi for etablering af nøddeproduktion. Der tages udgangspunkt i eksempler fra gårdbutik og ved leverance til grossist. Der beskrives desuden muligheder for kombination af nøddeproduktion med andre landbrugsgrene. Der produceres en film, hvor landmænd kan få mulighed for at høre om andres erfaringer med økologisk nøddeproduktion og integreret nødde-, husdyr- eller planteproduktion, samt erfaringer med afsætning. Derudover formidles viden fra projektet løbende gennem både Økologisk Landsforenings og Innovationscenter for Økologisk Landbrugs kommunikationskanaler, sociale medier samt i det nationale skovlandbrugsnetværk.

Projektets effekt forventes at skabe fokus på mulighederne for at etablere dansk økologisk nøddeproduktion. Projektet vil også vise, om det er muligt at afsætte produkterne herhjemme og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel på naturligt, plantebaseret kost, som blandt andet er et resultat af den stigende interesse for mere klimavenlige fødevarer.

 

7. Stærkere markedsdata om økologiske plantebaserede fødevarer / Dansk Vegetarisk Forening

"Et stort flertal af Folketingets partier har vedtaget, at der skal udarbejdes en handlingsplan for plantebaserede fødevarer, og at økologien skal spille en central rolle i indsatserne indenfor det plantebaserede. Det er helt centralt for udvikling af og opfølgning på disse tiltag, at vi får etableret et datamiljø, som kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde.

I udviklingen af den økologiske fødevareproduktion har stærke data på produktion og forbrug været afgørende. Hvis økologiens stærke position indenfor plantebaserede fødevarer i Danmark skal fastholdes og udvikles, er der behov for en tracking og samling af alle relevante data om det plantebaserede markeds samlede størrelse og økologiens andel heraf og formidling af disse data til en række centrale målgrupper. Det samme gælder, hvis den økologiske plantebaserede eksport skal styrkes. Stærke markedsdata kan fremme vækst i forbrug af, udbud af, produktion af og investeringer i den økologiske plantebaserede sektor, herunder et stærkt udbud af produkter i både detailhandlen, foodservice og til eksport.

Nærværende projekt er et samarbejde mellem Dansk Vegetarisk Forening og Plantebranchen, og desuden bidrager Økologisk Landsforening med konsulentbistand. Der vil blive udgivet en dybdegående rapport og fire fact sheets med nøgledata om den plantebaserede sektor og økologiens andel af denne, baseret på en bred vifte af data. Det hele vil blive formidlet via et webinar samt oplæg ifm. relevante samarbejdspartnerens events samt via direkte rådgivning af detailhandel, foodservice, virksomheder og landbrugsorganisationer, foruden på en hjemmeside.

Projektet er en forudsætning for mange af de øvrige indsatser i samfundet, der skal udvikle sektoren for økologiske plantebaserede fødevarer. Projektet vil således på både kort og langt sigt styrke det økologiske plantebaserede fødevareerhverv i Danmark, således at økologiske plantebaserede fødevarers produktion og afsætning fremmes."

 

8. Danmark som hub for økologiske plantebaserede startups / Dansk Vegetarisk Forening

"Der skal udvikles mange flere nye spændende produkter, som inspirerer mange flere. I denne udvikling er det helt afgørende, at der skabes et stærkt og mangfoldigt økosystem af økologiske plantebaserede startups, som kan modnes til næste fase, hvor de kan vokse sig større. Fokus i nærværende projekt er på at understøtte den helt tidlige fase, hvor idéen endnu ikke er på kommercielle vilkår eller er i meget lille skala.

Der gennemføres en række produktudviklende og produktafprøvende aktiviteter for økologiske plantebaserede startups i deres helt tidlige fase:

2 mentorworkshops med etablerede iværksættere og 1 mentorevent med større virksomheder

1 kåring af Årets Økologiske Plantebaserede Startup

1 workshop om finansieringsmuligheder for startups

Sparring om produktudvikling og markedsbehov (efter behov, forventeligt 20 startups)

20 udførte forbrugerundersøgelser eller smagstests via DVF’s forbrugerpanel

Hjemmeside-univers målrettet startups

Koordinering af fælles stadeplads for startups ifm. 5 messer, events e.l.

Sparring på lovgivning helt tidligt i udviklingsfasen og om overgangen til næste fase/vækst

Effekten af projektet vil være en hurtigere forretningsudvikling af kvalificerede startups indenfor økologiske plantebaserede fødevarer og dermed sikre flere markedsmodne produkter hurtigere, hvilket vil styrke afsætningen af økologiske plantebaserede fødevarer. "

 

9. Netværk for Fremtidens Planteproteiner 2.0 / Dansk Vegetarisk Forening

"Formålet med projektet er at styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevarer i Danmark. Dette vil ske via aktiviteter i det centrale danske forum for planteproteiner i Danmark, Netværk for fremtidens Planteproteiner, hvor netværket som noget nyt vil have til formål at fremme økologien. Netværket har i dag 125 deltagere fra fødevarevirksomheder, primærproducenter, vidensinstitutioner, organisationer, tænketanke og Klimarådet, og netværkets succés var med til at bane vej for landbrugsaftalens nylige satsning på plantebaserede fødevarer, som også inkluderer et stærkt fokus på økologi.

Projektets aktiviteter indbefatter:

To temakonferencer med ca. 150 deltagere om f.eks. markedsudvikling, afgrøder, innovation og udvikling af nye produkter samt nudging af forbrugerne. Fire tematiserede netværksmøder med 50, evt. op til 75 deltagere, hvor der vil være rig mulighed for at netværke med henblik på etablering af tværgående samarbejder. To online netværksmøder, som bringer ny viden i spil samt zoomer ind på sammenhængskraften blandt aktørerne fra jord til bord og de udfordringer og mulighedsrum, som er til stede for at fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevarer. Etablering af et onlineforum for netværksdeltagerne, der muliggør at netværksdeltagere lettere kan etablere samarbejder, og hvor producenter og aftagere kan få overblik over relevante handelspartnere. Udsendelse af statusoverblik til netværksdeltagerne med ny viden fra ind- og udland. Formidling om netværkets aktiviteter på sociale medier. Deltagelse i cirka 40 eksterne arrangementer med henblik på at indhente viden, som kan sættes i spil i netværket samt identificere nye deltagere til netværket.

Effekterne af projektet vil være (1) en styrket og øget sammenhængskraft blandt aktørerne fra jord til bord, (2) styrket produktudvikling og øget afsætning af økologiske planteproteiner til fødevarer, og (3) øget vidensniveau blandt netværksdeltagere om afgrøder, produkter og forbrugere."

 

10. Organic Plant Based Expo 2022 / Dansk Vegetarisk Forening

"Organic Plant Based Expo har til formål at inspirere og øge danskernes interesse for økologiske og plantebaserede fødevarer med henblik på at øge afsætningen af disse. Expoen er målrettet forbrugerne, men vil også blive besøgt af mange indkøbere. Expoen vil være et udstillingsvindue for økologiske og plantebaserede produkter fra ind- og udland.

Projektets aktiviteter indbefatter:

Afholdelse af Organic Plant Based Expo med ca. 60 udstillere. Programmet på messen bliver en variation af oplæg, og vil spænde fra madlavningskonkurrencer og politiske debatter til faglige indslag. Vi tilstræber, at deltagere vil repræsentere unge som ældre, begge køn, en bred politisk variation samt deltagere med forskellige etniske baggrunde. Der vil være flere indslag med fokus på bælgfrugter, for at introducere danskerne til de nye kostråd. Herunder også indslag med danske producenter af bælgfrugter. Et madværksted på messen, hvor gæsterne kan komme og få vejledning i og prøve at lave en vegetarisk ret med danske økologiske bælgfrugter. Udarbejdelse af en survey blandt deltagerne på expoen som skal kortlægge om deltagernes kendskab til økologiske og plantebaserede fødevarer er øget på baggrund af expoen.

Effekter: 1) En øget afsætning af økologiske og plantebaserede fødevarer, 2) Et øget kendskab til producenter af økologiske og plantebaserede fødevarer og 3) Et øget kendskab til økologiske og plantebaserede fødevarer."

 

11. ”Det er nemmere end du tror” – en forbrugerindsats om økologiske bælgplanter / Landbrug & Fødevarer

"FORMÅL: Forbrugerne er mentalt klar til at tage flere bælgplanter ind i deres kost af hensyn til både sundhed og klima. Men forbrugerne ved endnu ikke, hvordan bælgplanter skal bruges til at skabe smagfulde og sunde måltider. Derfor skal der både kendskab og kundskab til. Formålet er derfor at øge afsætningen af økologiske, lokalt producerede bælgfrugter. MÅL: Målet med dette projekt er at nå 1 mio.+ forbrugere med massiv kommunikation og derigennem øge lysten til at købe og tilberede mad med økologiske bælgplanter.

AP 1 – NETVÆRKSINDSATS MÅLRETTET MENINGSDANNERE: En netværksindsats mod udvalgte meningsdannere med henblik på at skabe et white paper, der inspirerer målgruppen til øget forbrug af økologiske bælgplanter.

AP2 – KONCEPTUDVIKLING OG DESIGN AF FORBRUGERRETTET KOMMUNIKATIONSINDSATS: Med udgangspunkt i indsigter fra arbejdspakke 1 konceptudvikles og designes hele den forbrugerrettede kommunikationsindsats.

AP 3 – PRODUKTION AF INDHOLD OG EKSEKVERING AF KOMMUNIKATIONSINDSATS: Der produceres indhold og eksekveres på kommunikationsindsatsen, der skal øge kendskab, kundskab og afsætning hos målgruppen.

EFFEKT: På baggrund af arbejdspakkerne vil effekten af projektet være, at 1 mio.+ personer vil blive eksponeret for kommunikationen om økologiske bælgplanter. Dette vil aflede interaktion fra forbrugerne og øge afsætningen i målgruppen."

 

12. Fart på økologien i de plantebaserede produkter: Fire vigtige trædesten / Landbrug & Fødevarer

"FORMÅL: At styrke afsætning af økologiske råvarer til forarbejdnings- og convenience-industrien og dermed sikre de råvarerne en ”fair share” på minimum 20 % på det voksende marked for plantebaserede produkter. MÅL: At skabe et roadmap for øget afsætning samt gennemføre fire skræddersyede workshops, der hjælper forarbejdnings- og conveniencebranchen med at implementere økologiske afgrøder/råvarer.

ARBEJDSPAKKE 1: ANALYSE: ØKOLOGISKE RÅVARER I PLANTEBASEREDE PRODUKTER

Potentialet for økologiske råvarer i de forarbejdede plantebaserede produkter undersøges. Hvilke greb kan give økologien en større plads på ingrediens-listerne?
ARBEJDSPAKKE 2: WORKSHOPS: DE FIRE TRÆDESTEN

Beslutningstagere/produktudviklere fra alle dele af convenience- og forarbejdnings-industrien tilbydes hjælp til at implementere økologiske råvarer i deres produktion. Der udbydes fire workshops (trædesten), som målgruppen frit kan vælge imellem: 1) Sourcing: Samarbejde i værdikæden 2) Produktudvikling 3) Reason to buy: markedsindsigter 4) Kvalitet, sensorik & smag.

ARBEJDSPAKKE 3: IDÉKATALOG: ROADMAP TIL MARKEDET FOR PLANTEBASEREDE PRODUKTER
De mange input/læringer fra de fire workshops samles i et idékatalog. Kataloget deles med økologiske producenter + aftagere, og brolægger vejen frem mod en højere økologi-procent på convenience-markedet.

EFFEKTER: Indsatsen vil styrke de økologiske producenters afsætning til forarbejdnings- og convenience-industrien. Helt konkret vil indsatsen medføre, at 250+ indkøbere/produktudviklere får faglig hjælp til at styrke økologien på ingredienslisten inden for den vækstende forarbejdnings- og convenience kategori. "

 

13. Hestebønners ernæringsværdi og udnyttelse i økologisk produktion / Aarhus Universitet, Institut for fødevarer

"Projektets overordnede formål er at undersøge økologiske danskproducerede hestebønners ernæringsværdi som tørrede bønner og i relation til forarbejdning. Det ønskes at indsamle danskproducerede økologiske hestebønner fra en række sorter som har vist sig anvendelig til human konsum og at:

Indsamle viden om betydningen af sorter og årsvariation under økologiske danske forhold på hestebønners protein kvalitet og indhold af mikro- og makrokomponenter, samt bestemme hestebønnernes ernæringsværdi ved at sammenligne proteinindhold, aminosyre- og proteinsammensætning, samt sammenligne proteinkvaliteten i de tørrede bønner med værdien i de forarbejdede produkter

Undersøge betydningen af denne variation i forhold til hestebønnernes fysiske karakteristika og funktionalitet under videre forarbejdning. Specifikt ønskes det at undersøge proteinudbyttet efter formaling og vindsigtning, samt kvalitet i forhold til brug som plantebaseret mælkealternativer eller køderstatningsprodukter

Dokumentere indholdet af antinutrielle faktorer og protein krydsbindinger, samt hvordan disse uønskede stoffer og aggregater, som kan forringe proteiners fordøjelighed og biotilgængelighed, kan mindskes alt efter hvordan de tørrede hestebønner forarbejdes.

Ved projektets afslutning foreligger en dybdegående viden om ernæringskvaliteten i danskproducerede økologiske hestebønner og en øget forståelse af betydningen af forarbejdning på proteinkvaliteten vurderet mht  applikationer som mejeri- eller kødalternativ. Denne viden kan indgå som beslutningsværktøj i forhold til udvikling af den økologiske planteproduktion, samt specifik udvælgelse af bedst egnede sorter af hestebønner til human konsum."

 

14. Flere økologiske og plantebaserede måltider i Foodservice branchen / Organic Plant Protein A/S         

"Formål: Projektets formål er at bidrage til en reduktion af kødforbruget i offentlige og private køkkener via kemifrie økologiske planteproteinprodukter med et proteinindhold på samme niveau som kød - og samtidig bidrage til en forøgelse af det økologisk dyrkede areal og markedet for økologiske produkter.

Aktiviteter:

Udvikling af opskrifter/recepter indeholdende økologiske planteproteinprodukter til erstaning af kød.
Opskrifterne vil desuden indeholde næringsberegninger og CO2 beregninger.

Målgrupperne er en del af foodservice branchen og fordeles på: 1. Børn 1-6 år.2. Børn 7-16 år. 3. Kantiner og storkøkkener. 4. Restauranter, Cafeer og Events.
Opskrifterne testes i samarbejde med udvalgte køkkener og køkkenledere i de 4 målgrupper.
Der fremstilles billedmateriale og videoer til forståelse af opskrifter og vejledninger.
Der udarbejdes og trykkes specifikke opskrifthæfter til de 4 målgrupper samt en Kogebog med de samlede opskrifter.

Alle opskrifterne incl. næringsberegninger og klimaregnskaber gøres digitale med mulighed for søgning på forskellige tags. De digitale opskrifter oversættes til 4 sprog og der vil blive adgang til disse fra 2 forskellige hjemmesider: www.organicplantprotein.dk og www.plantmate.dk (Plant Mate er navnet på varemærket på alle produkterne fremstillet i Organic Plant Protein)

Materialerne distribueres via eget salgsarbejde, samarbejde med foodservice-grossister, messer, arrangementer i relevante organisationer og foreninger, kommunikation på sociale medier m.m.

Effekter: Foodservice branchen har behov for tilført viden og vejledning for at kunne integrere de ikke så velkendte køderstatningsprodukter i menuerne og i dagligdagen. – Netop Foodservice branchen er vi overbeviste om, at kunne hjælpe via indsatsen i dette projekt. Kapaciteten i Organic Plant Protein giver mulighed for at levere økologiske planteproteiner/køderstatninger til 400.000 måltider pr. dag. Udover at bidrage til flere plantebaserede måltider i Danmark, er der store muligheder for at skabe eksport af dansk producerede økologiske planteproteinprodukter af høj kvalitet.

Råvarebehovet til fuld produktion svarer til bælgfrugter fra 8.000 ha økologisk dyrket jord.

Eksempel på CO2e besparelse ved omlægning fra brug af oksekød til OPP`s køderstatninger i en burger: (Beregnet af dr. agro. Henrik Saxe). Burger med oksekød, 3,45 kg CO2 e/stk. Burger med OPP køderstatning, 0,29 kg CO2 e/stk.

Hvis hele OPPs kapacitet på 4800 tons køderstatning om året blev anvendt til burgere, ville det give en årlig CO2 besparelse på omkring 750.000 tons CO2 e."

 

15. Pure Danske linser, ærter og bønner / Pure Dansk      

"Projektets formål er at fremme danske forbrugeres kendskab til økologiske, danske bælgfrugters vej fra jord til bord samt inspirere til, hvordan ’almindelige’ danskere såvel som madprofessionelle i højere grad kan anvende økologiske bælgfrugter i madlavningen. Dette formål opnås ved at opbygge et oplysende ’opskriftsunivers’ via en kreativ kampagne med korte, informative og visuelt tiltalende videoer, infografikker og annoncer samt udbrede kendskabet til og anvendelsen af danske, økologiske bælgfrugter via fysisk tilstedeværelse ved relevante events og netværk med fokus på økologi og plantebaserede fødevarer.

Projektets aktiviteter består altså af to arbejdspakker.

Arbejdspakke 1 udgøres af en markedsføringskampagne målrettet ’almindelige’ forbrugere samt madprofessionelle med et ønske om at lære at bruge bælgfrugternes fantastiske egenskaber i madlavningen. Kampagnen vil fokusere på Pure Dansk’s økologiske produkter, som i 2022 indebærer ingrid-ærter, anicia-linser, hestebønner, belugalinser samt 2-3 nye sorter. Kampagnen udføres i samarbejde med et eksternt bureau, som sikrer høj kvalitet og stor distribution ved promovering på bl.a. influenceres SoMe-kanaler, i relevante medier og via Pure Dansk’s kanaler.

Arbejdspakke 2 udgøres af fysisk deltagelse i en række events samt medlemskab i de mest relevante netværk. Formålet hermed er større kendskabsgrad til Pure Dansks økologiske, danske bælgfrugter.

Projektet imødekommer et stigende behov blandt målgruppen og bidrager til en samfundstrend, hvor både landbruget og de danske borgere ser imod en hhv. mere klimavenlig produktion og forbrug. Effekterne forventes derfor bl.a. at være:

- Øget kendskabsgrad til vejen fra jord til bord, landmandens rolle heri, de sundheds- og klimamæssige aspekter i samt anvendelsen af økologiske, danske bælgfrugter blandt interesserede danske forbrugere og madprofessionelle

- At gøre økologiske, danske bælgfrugter til en naturlig del af danskernes kost

- At udvikle markedet for økologiske, danske bælgfrugter via øget salg"

 

16. Styrk værdikæden for danskdyrket, økologiske bælgfrugter til konsum / VKST                 

"Formålet er at styrke infrastrukturen fra jord til bord for økologiske, danskdyrket, tørrede bælgfrugter som f.eks. gule, grå, røde og grønne ærter, hestebønner og linser gennem vidensindsamling og formidling. Målet er at indsamle tilstrækkelig viden og erfaringer, samt formidle disse, om b.la. afskalning af bælgfrugter, rensnings- og sorteringsmetoder, samt andre videnshuller, som forhindrer en dansk værdikæde for økologiske bælgfrugter til konsum at komme i gang. 

AP1: Identificering af videnshuller og vidensindsamling.

AP2: Afsøgning af mulige samarbejdspartnere ift. udfyldning af huller i infrastrukturen samt opstart af værdikæde.

AP3: Formidling af viden, erfaringer og resultater fra projektet.

Effekter på kort sigt: Den manglende viden, som i dag forhindrer samarbejder mellem led i branchen, vil blive samlet, så det er let tilgængeligt og forståeligt for alle parter. Det vil motivere og støtte økologisake landmænd og virksomheder i at indgå samarbejder, investere i infrastruktur og starte værdikæder op. Effekten vil være at flere økologiske landmænd indgår samarbejde direkte med afsætningsvirksomheder om produktion og salg af økologiske bælgfrugter til konsum.

Effekter på lang sigt: Bedre afsætningsmuligheder for danskproduceret, økologiske bælgfrugter til konsum. Et større udvalg af økologiske, danskproduceret bælgfrugter hos foodservice og i detailhandlen."